Aktyvių komercinių santykių partnerystė su asociacija „Telšių turizmo klasteris“

Aktyvaus partnerio bendra su asociacija veikla nukreipta siekti komercinių tikslų ir yra artima asociacijos narių interesams. Galimi partneriai - visi fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys turizmo ar su turizmu susijusias paslaugas, gaminantys prekes.  

Šio lygmens partneris vadinamas aktyviuoju partneriu. Aktyvių komercinių santykių partnerystė sudaroma asociacijos vadovui ir partneriui pasirašius sutartį. Pastaroji įsigalioja nuo tos dienos, kai partneris sumoka sutartyje numatytą metinį mokestį - moka 100 % metinio asociacijos nario mokesčio dydžio kasmetinį mokestį, ir įvykdo kitas sutartyje numatytas pasiruošimo bendradarbiauti sąlygas. 

Pagal poreikį ir galimybes šio lygmens partnerių teikiamos paslaugos traukiamos į sudaromus asociacijos paslaugų rinkinius. Parduodant paslaugas bendruose projektuose, aktyvusis partneris turi pirmumą prieš kitus partnerius, kad jo paslaugos būtų įtrauktos į bendrus paslaugų rinkinius po asociacijos narių teikiamų paslaugų įtraukimo į rinkinį.

Šio partnerio atpažinimo ženklai reklamuojami asociacijos interneto svetainėje, kitose naudojamose žiniasklaidos priemonėse, virtualios erdvės bendruose puslapiuose bei spausdintuose leidiniuose.   

Aktyvusis partneris:

  • kviečiamas į bendrus su asociacijos nariais organizuojamus renginius;
  • kviečiamas į bendrus su asociacijos nariais pasitarimus veiklos klausimais be balsavimo teisės;
  • nėra renkamas asociacijos valdymo organu.

Komercinė partnerystė nutrūksta:

  • nustojus galioti partnerystės sutarčiai;
  • jeigu partneris delsia mokėti sutartyje numatytą metinį partnerystės mokestį ilgiau nei 3 mėnesius nuo sąskaitos gavimo;
  • vienai iš šalių raštu pareiškus norą sustabdyti partnerystę. Šiuo atveju įmokėtas metinis partnerystės mokestis nėra gražinamas.