Socialinė partnerystė su asociacija „Telšių turizmo klasteris“

Socialinės partnerystės tikslas yra asociacijos konkurencinės pozicijos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu stiprinimas, prestižo didinimas, gerosios patirties perėmimas bei specifinių veiklų įgyvendinimas, reikalaujantis asociacijos vadovų įsitraukimo. Galimi partneriai - įvairios asociacijos, klasteriai, kelionių organizatoriai, mokymo įstaigos, užsienio turizmo partneriai ir pan. 

Socialinės partnerystės veikla nukreipta į:

  • tarpusavio bendravimą, sprendžiant bendras problemas turizmo klausimais;
  • bendrų renginių organizavimą;
  • dalyvavimą bendruose projektuose.

Šio lygmens partneris vadinamas socialiniu partneriu ir partnerystės mokesčių nemoka. Šio partnerio atpažinimo ženklai reklamuojami asociacijos naudojamose žiniasklaidos priemonėse, virtualios erdvės bendruose puslapiuose bei spausdintuose leidiniuose.

Gavęs pasiūlymą žodžiu arba raštu veikti socialinės partnerystės lygmenyje, asociacijos vadovas apie tai informuoja asociacijos valdybos narius ir siūlo priimti atitinkamą sprendimą. Esant valdybos daugumos pritarimui, organizuojamas abiem šalims priimtinas tokio bendradarbiavimo nustatymo įteisinimo dokumento pasirašymas: bendradarbiavimo sutartis ar susitarimas, veiksmų planas, susitarimo protokolas ir pan. Bet kurio tipo abiejų šalių pasirašytame partnerystės dokumente nurodomas bendradarbiavimo tikslas, veikimo kartu laikotarpis, atsakingi asmenys ir kita reikiama informacija. Dokumentą pasirašo asociacijos vadovas. 

Socialinė partnerystė nutrūksta:

  • nustojus galioti partnerystės dokumentui;
  • jeigu daugiau nei tris metus partneris ir asociacija, veikdami kartu, neįgyvendino nė vienos abi puses tenkinančios priemonės;
  • vienai iš šalių raštu pareiškus norą sustabdyti partnerystę.