Narystė asociacijoje „Telšių turizmo klasteris“

Asociacija „Telšių turizmo klasteris“ (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis turizmo ir su juo susijusias paslaugas telkiančius juridinius ir fizinius asmenis.

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę fiziniai ir juridiniai asmenys, raštu užpildę paraišką tapti asociacijos nariu. Asociacijos valdyba svarsto pateiktą paraišką ir priima sprendimą dėl asmens tapimo asociacijos nariu. 

Valdybai pritarus kandidato priėmimui į asociaciją, pastarasis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dėl priėmimo į asociaciją dienos turi sumokėti vienkartinį stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį už einamuosius metus:

  • vienkartinis stojamasis įnašas – 100 (vienas šimtas) Eur;
  • metinis nario mokestinis – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Eur.

Mokėjimai turi būti pervedami į asociacijos banko atsiskaitomąją sąskaitą:

Asociacija „Telšių turizmo klasteris“
Įmonės kodas 305174506
Bankas Swedbank AB
Banko kodas 73000
A. S. LT30 7300 0101 5893 2658

Mokėjimo nurodyme įrašoma mokėjimo paskirtis Klasterio stojamasis ir nario mokesčiai“. 

Jei stojamąjį įnašą ir/arba nario mokestį už kandidatą moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, mokėjimo nurodyme papildomai turi būti nurodyti kandidato, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.

Nario mokestis už pirmuosius narystės metus skaičiuojamas atsižvelgiant į tapimo nariu datą. Jei metinis nario mokestis mokamas ne nuo kalendorinių metų pradžios, tokiu atveju mokėtina suma perskaičiuojama proporcingai nustatytą metinį nario mokesčio dydį dalinant iš 12 ir dauginant iš likusių metų mėnesių skaičiaus.

Per nustatytą laiką nesumokėjus nustatytų mokesčių laikoma, kad kandidatas netapo asociacijos nariu.

Sumokėjus stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį, naujas narys įtraukiamas į asociacijos narių registrą, bei įgyja visas teises ir pareigas numatytas įstatuose bei kituose vidaus dokumentuose.

Tapdamas asociacijos nariu, kandidatas įsipareigoja laikytis asociacijos įstatų reikalavimų ir remti jos veiklą bei siekti bendrų tikslų įgyvendinimo. 

Kviečiame prisijungti prie mūsų. Tapk Telšių turizmo klasterio nariu!