Strateginė partnerystė su asociacija „Telšių turizmo klasteris“

Strateginės partnerystės tikslas yra ilgalaikis susitarimas dalintis materialiniais ir intelektualiais ištekliais, siekiant bendrų apibrėžtų tikslų. Šio lygmens partnerystė orientuota į partnerystę su valdžios institucijomis, savivaldybėmis, strateginėmis šalies ar vietos viešosiomis įstaigomis bei agentūromis, regionų informaciniais centrais ir pan. Strateginiai partneriai kartu su asociacija veikia pagal suderintus ilgalaikius planus, koordinuodami bendrus veiksmus per savo atstovus.

Strateginės partnerystės veikla nukreipta į:

  • tarpusavio bendravimą, sprendžiant bendras problemas turizmo klausimais;
  • bendrų renginių organizavimą;
  • dalyvavimą bendruose projektuose.

Šio lygmens partneris vadinamas asociacijos strateginiu partneriu ir partnerystės mokesčių nemoka. Strateginio partnerio atpažinimo ženklai reklamuojami asociacijos naudojamose žiniasklaidos priemonėse, virtualioje erdvėje bei spausdintuose leidiniuose.

Gavus pasiūlymą žodžiu arba raštu veikti strateginės partnerystės lygmenyje, asociacijos vadovas apie tai informuoja asociacijos valdybos narius ir siūlo priimti atitinkamą sprendimą. Esant valdybos daugumos pritarimui, organizuojamas abiem šalims priimtinas tokio bendradarbiavimo nustatymo įteisinimo dokumento pasirašymas: bendradarbiavimo sutartis ar susitarimas, veiksmų planas, susitarimo protokolas ir pan. Bet kurio tipo abiejų šalių pasirašytame partnerystės dokumente nurodomas bendradarbiavimo tikslas, veikimo kartu laikotarpis, atsakingi asmenys ir kita reikiama informacija. Dokumentą pasirašo asociacijos vadovas.

Strateginė partnerystė nutrūksta:

  • nustojus galioti partnerystės dokumentui;
  • jeigu daugiau nei tris metus partneris ir asociacija, veikdami kartu, neįgyvendino nė vienos abi puses tenkinančios priemonės;
  • vienai iš šalių raštu pareiškus norą sustabdyti partnerystę.